2021. gada 4. oktobrī Belss SIA parakstīja Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta līgumu, par bezpilota lidaparāta komplekta, ar izsekošanas aprīkojumu piegādi.

Projekta pasūtītājs: VSIA„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Šī projekta ietvaros, Belss SIA veica bezpilota lidaparāta komplekta piegādi, kā arī nodrošināja apmācības programmas teorētisko un praktisko daļu, par bezpilota lidaparāta komplekta, ar izsekošanas aprīkojumu, vadību un ekspluatāciju.

Projekts veikts saskaņā ar:
VSIA LVĢMC 2021. gada 04. oktobra līgumu Nr. 2020/39
Par bezpilota lidaparāta komplekta ar izsekošanas aprīkojumu piegādi
projekta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2.pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/001 “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros