Uzņēmuma kvalitātes politika

Uzņēmuma kvalitātes politika:

  • precīzi izzina klientu vēlmes, sniedz pakalpojumus atbilstoši līguma nosacījumiem, apzinās iespējamos riskus un veic preventīvās darbības;
  • veic nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanas procesa kontroli, administratīvi organizatorisko vadību, lai novērstu neatbilstību veidošanos
  • iepērk materiālus/ iekārtas pietiekamā daudzumā un kontrolē to atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām; nodrošina atbilstošu loģistiku;
  • ikviens darbinieks atbild par sava darba izpildi, saskaņā ar noteiktām prasībām, pielieto individuālos aizsardzības līdzekļus, lai novērstu ievainojumus un veselības pasliktināšanos;
  • veicina darbinieku profesionālo izaugsmi un nodrošina nepieciešamās apmācības;
  • ievēro uzņēmumam saistošo vides, arodveselības un darba drošības normatīvo aktu un iekšējo standartu prasības;
  • sistemātiski izvērtē un pēc iespējas optimālāk izmanto enerģijas un dabas resursus, veic aktivitātes trokšņu, atkritumu, blakusproduktu un piesārņojuma samazināšanai;
  • pārskata un analizē uzņēmuma darbību un mērķus, lai identificētu izmaiņas kvalitātes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai;
  • veic nepārtrauktu vides, arodveselības un darba drošības snieguma pilnveidošanu uzņēmuma finansiālo un tehnisko iespēju robežās.