Projekts ietver esošās ēkas rekonstrukciju, piebūves jaunbūves izveidošanu un teritorijas labiekārtošanu. Aptuveni 37% no kopējās teritorijas labiekārtojamās platības aizņēma esošais un projektējamais būvapjoms, pārējos 63 % sastādīja labiekārtojuma teritorija, kurā ietilpst gājēju celiņi, laukumi, autostāvlaukums, iebrauktuves un zaļās teritorijas ar apstādījumiem.

Izstrādājot tehnisko projektu īpaša uzmanība pievērsta vides pieejamības nodrošināšanai gan ēkā, gan zemesgabala teritorijā. Ēkas stāvu savienošanai ēkā tiek izmantotas četras kāpnes un viens lifts. Ņemot vērā projekta galveno pamatnostādni, veidot vienmērīgu iesegumu virsmu, visā teritorijā tiek nodrošināta ērta pārvietošanās un iekļūšana ēkā. Visi gājēju celiņi projektēti ar pieļaujamo garenkritumu un šķērskritumu. Brauktuvju un gājēju ceļu savienojumu vietās paredzēti lēzeni noejas pandusi.

Ēkas galvenā, nozīmīgākā ieeja izvietota Tērbatas ielas pusē, pa vidu vecajam un jaunajam korpusam, tādējādi veidojot vizuālu abu ēku savienojuma mezgla punktu.