2012. gada oktobrī izpildīts 2012. gada februāra līgums ar Līgatnes novada domi par tehniskā projekta "Dārza ielas posma no Brībīvas ielas līdz Gaujas ielai rekonstrukcijai" iztrādi. Rekonstruējamā posma garums 0.8 km, izbūvēt plānots 2014.- 2015. gadam.

Projekta ietvaros izstrādāti ielu un to saistīto inžernierkomunikāciju - lietusūdens kanalizācijas, apgaismojuma, elektroapgādes un vājstrāvas tīklu - rekonstrukcijas būvprojekti tehniskā projekta stadijā. 

Fragments no projekta ģenerālplāna